НСОРБ Актив ЕООД
София 1111,
ул. „Голаш” 23
тел.: 02 943 44 67
e-mail: activ@namrb-activ.org
www.namrb-activ.org

Програма на събитието

ПЪРВИ ДЕН, (14 март, четвъртък)
10.00-10.30 Регистрация на участниците. 
10.30-12.00 ч.
Работна сесия 1: Нови моменти в законодателството в областта на обществените поръчки в сила от м. март и м. ноември 2019 г. Основни предизвикателства в практиката по прилагане на ЗОП и ППЗОП. Актуални правила и нови моменти в действащото законодателство по обществени поръчки:
 
 • възлагане чрез обяви; из ползване капацитета на „трети лица“;
 • документи за доказване на професионалната компетентност и други;
 • функции и контрол, осъществяван от АОП;
 • промени на стойностните прагове, образуване на прогнозна стойност;
 • изисквания в етапа на прогнозиране и планиране и забраната за разделяне на обществени поръчки;
 • срокове и изисквания за публикуване в профила на купувача, РОП и ОВ на ЕС;
 • електронни обществени поръчки, правила относно електронното възлагане и системата „ЦАИС“ на АОП;
 • обмен на електронни документи, нови образци на документи, разяснения, профил на купувача, практика на предварителния контрол;
12.00-13.30 ч. Обяд и настаняване на участниците
13.30-15.00 ч.
Работна сесия 2: Планиране и подготовка на обществена поръчка
 
 • прогнозиране и планиране на обществените поръчки.
 • изготвяне на документация, решение, обявление или обява и приложения – съдържание, обхват и образци.
 • изготвяне на техническа спецификация; изисквания към техническата спецификация, описание и недопускане на дискриминация.
 • определяне на условията за участие, критериите за подбор, методиката за оценка, гаранциите и др.; законосъобразност на критериите за подбор и показателите за оценка.
 • предоставяне на разяснения в процедурата и предложения за промени от страна на заинтересовани лица.
15.00-15.30 ч. Кафе пауза
15.30-17.30 ч.
Работна сесия 3: Възлагане на обществена поръчка
 
 • изисквания към и попълване на ЕЕДОП; специфика при обособени позиции, възможности за коригиране на несъответствия, грешки водещи до отстраняване от процедурата
 • работа на комисията, разлики при възлагане при обява и при процедури за възлагане на обществени поръчки; отговорности и задължения на председателя и членовете на комисиите;
 • мотивиране на заключенията и констатациите на комисията.
 • искане за предоставяне на обосновка, мотивиране приемането или отхвърлянето на обосновката.
 • специфики при прилагането на т.нар. „обърнат ред”.
18.30 Вечеря
ВТОРИ ДЕН, (15 март, петък)
09.30-11.00 ч.
Работна сесия 4
 
 • Контрол от страна на възложителя. Образци на заповед, протокол и доклад на комисията.
 • Новите правила при обжалване;
 • Защита на лични данни и на търговска тайна;
11.00-11.30

Кафе пауза

11.30.13.00 ч.
Работна сесия 5
 
 • Нови административно-наказателни състави на ЗОП в сила от 01 март 2019 г.
 • Практика на КЗК и ВАС по прилагане на ЗОП и на АДФИ по установяване на нарушения на ЗОП и ППЗОП. Изисквания за лично състояние, критерии за подбор, залагане на ограничителни условия. Незаконосъобразни показатели за оценка, грешки свързани с чл. 33, ал. 1 от ППЗОП, други основания за незаконосъобразност на актовете на възложителя.